Alle producten die online in voorraad staan kunnen worden geleverd. Voor andere kunt u ons steeds een mailtje sturen voor meer info.

 

Bij aankopen vanaf 1500 euro per jaar ontvangt u bij ons 5% korting! Uw aankoopbedrag wordt elke 6 maand geëvalueerd. (Exclusief leveringen in Frankrijk). 

 

 

Ophaling te Waasmunster

 

Wanneer u zelf uw bestelling komt ophalen in Waasmunster (adres zie contact), kan dit op volgende dagen, na afspraak:

  

Maandag

9:00 - 16:00

Dinsdag

9:00 - 16:00

Woensdag

9:00 - 16:00

Donderdag

9:00 - 16:00

Vrijdag

9:00 - 12:00

Zaterdag

9:00 - 12:00

Zondag

GESLOTEN

 

Indien het u niet lukt om tijdens deze uren uw bestelling te komen ophalen, laat het ons weten en dan regelen wij indien mogelijk een ander moment.


U kunt enkel cash betalen of op voorhand via bankoverschrijving, Paypal, Visa, ... .

 

Levering België

 

Overdag levering met eigen voertuigen op vaste dagen 

 

 

Hieronder kunt u zien wanneer wij zelf bij u kunnen leveren. Wanneer u zich dicht bij de scheidingslijn bevindt, kunnen wij uw levering eventueel nog op de andere dag meenemen.

 

Wij zullen in de zone onder de lijn van Bergen - Charleroi - Luik elke eerste en derde vrijdag van de maand leveren, wegens de te grote afstanden om slechts 1 levering naar die zone te transporteren. Op deze manier kunnen wij de bestellingen voor deze zone wat groeperen. Gelieve een week op voorhand te bestellen.

 

Avond levering via het Dedicated Food Network wanneer het u past. 

 

Ontvang uw bestelling tussen 17:00 en 22:00h op dinsdag, woensdag of donderdag.  OPGELET: De bestelling dient minimaal voor de middag van de vorige werkdag geplaatst te zijn.

 

Betaal slechts 15 euro i.v.p. 24.20 euro! Of krijg een gratis levering vanaf een aankoop van 150 euro!

 

OPGELET: Geen cash betaling mogelijk

 

U ontvangt nog een sms en een mail met een tijdsindicatie van ongeveer 1 uur.

 

OPGELET: De chauffeurs bieden de bestelling slechts 1 keer aan. 

 

De producten worden in isolatiedozen geleverd die daarna worden hergebruikt. U helpt hier dus mee het milieu te sparen!

 

Help het milieu en uw bankrekening en kies deze optie!

 

In Luxemburg

 

Wij leveren tot aan de grens België / Luxemburg en u komt ons daar tegemoet.

Hierbij hanteren wij dus dezelfde tarieven als hierboven bij 'levering in België'.

 

 In Frankrijk

 

Als u een levering in Frankrijk wenst dan hebben we verschillende mogelijkheden:

  • Wij leveren tot aan de grens België / Frankrijk en u komt ons daar tegemoet.
  • Voor grote hoeveelheden kunnen wij u ook per pallet aanleveren met transportfirma Stef (diepvriestransport).
  • Groepslevering in Amnéville om de maand. Transportkost afhankelijk van te leveren hoeveelheid (+/- 0.13 euro per kilo).


Naast deze mogelijkheden kunnen we ook grote bestellingen of groepsbestellingen (vanaf 450 kilo) in het noorden van Frankrijk leveren met een diepvrieswagen door onze chauffeur. 

 
Neem even contact met ons op en dan berekenen wij voor u het voordeligste tarief, dit is namelijk afhankelijk van uw woonplaats en de gewenste hoeveelheid.

Algemene voorwaarden:

Alle genoemde verkoopprijzen in de webshop zijn incl. BTW. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing (zie hieronder). 

 

Barf Express verlangt dat betaling van het bestelde product plaatsvindt VOOR levering van het bestelde product of cash bij de aan huis levering (enkel in België).

           

Algemene voorwaarden:
ALGEMEEN
1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van " bvba Barf Express".
2.Door met Barf Express een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op al onze overeenkomsten uitsluitend de door Barf Express gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.
3. Alle door Barf Express gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Eerst door de schriftelijke (order)bevestiging van Barf Express of door feitelijke uitvoering door Barf Express komt de overeenkomst tot stand. Wijzigingen van opdrachten binden Barf Express slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door Barf Express zijn bevestigd c.q. feitelijk door Barf Express zijn uitgevoerd.

LEVERTIJDEN
4.Overeengekomen levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van een niet tijdige prestatie dient Barf Express derhalve schriftelijk per aangetekende post in gebreke te worden gesteld, alvorens Barf Express in verzuim raakt.

PRODUCTEN
5.Alle opgaven en/of vermeldingen door Barf Express met betrekking tot haar producten en/of diensten, zullen geschieden naar beste weten, maar zijn niet bindend. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door Barf Express uitdrukkelijk voorbehouden.

PRIJSWIJZIGINGEN
6. Barf Express is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Indien de wederpartij van Barf Express een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) is die consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als de prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.

PRIJZEN
7.Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Barf Express is gerechtigd elke wijziging van het B.T.W.-tarief aan de wederpartij door te berekenen.

BETALINGSTERMIJN
8.Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de facturen van Barf Express netto contant VOOR de levering of uiteindelijk tijdens de levering zelf (enkel in België) te zijn voldaan. Ieder recht op verrekening is uitgesloten.

VERZUIM

9.Indien niet tijdig wordt betaald is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De wederpartij is - onverminderd haar overige verplichtingen - vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke wettelijke rentepercentage, verhoogd met 3%.

INCASSOKOSTEN
10.Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,00. Voorts komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten, waarbij inbegrepen alle rechtsbijstand en advocatenkosten ten laste van de wederpartij.

ZEKERHEID
11. Barf Express heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Barf Express  totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Barf Express is ontvangen.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
12.Alle geleverde producten blijven het eigendom van Barf Express tot het moment van ontvangst van volledige betaling van hetgeen de wederpartij Barf Express ter zake van enige levering is verschuldigd, met inbegrip van de rente en de kosten.

ONTBINDING
13. Barf Express kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:
a) de wederpartij surseance van betaling of haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
b) de wederpartij haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haar bedrijf overdraagt of fuseert;
c) de wederpartij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen zeven kalenderdagen na door Barf Express hiertoe schriftelijk gemaand te zijn, heeft opgeheven.
d) Barf Express de verkoop van het betreffende product of de verlening van de betreffende dienst staakt.
Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de overige aan Barf Express bij tekortkoming in de nakoming van de wederpartij rechtens toe komende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding.


OVERMACHT
14.Indien naar het redelijk oordeel van Barf Express als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door Barf Express onder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan vervoersverboden, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door Barf Express haar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.

15.Indien Barf Express bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

AANSPRAKELIJKHEID
16.De aansprakelijkheid van Barf Express, van de personeelsleden van Barf Express en van de personen voor wie Barf Express verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade, en winstderving), welke aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Bestellingen die via een externe transportfirma worden verstuurd, worden verstuurd op risico van de klant.

17. Barf Express en de wederpartij zijn beiden gehouden zich te houden aan Europese en nationale regelgeving betreffende gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten, waaronder Verordening 2002/R1774 van het Europees Parlement en de Raad. Voor schade die (mede) ontstaat doordat de wederpartij niet handelt conform deze regelgeving, is Barf Express op geen enkele wijze aansprakelijk. Hetzelfde geldt voor schade die (mede) is ontstaan doordat de wederpartij is afgeweken van voedingsvoorschriften zoals vermeld op verpakkingen van producten van Barf Express.

18.De wederpartij vrijwaart Barf Express voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit zijn opdracht, alsmede voor elke aansprakelijkheid jegens derden in verband met het gebruik of het niet kunnen gebruiken door de wederpartij van de door Barf Express verkochte producten.

RECLAMES
19.Reclames tegen de uitvoering van de overeenkomst door Barf Express dienen zo spoedig mogelijk bij aangetekend schrijven, doch in ieder geval binnen acht dagen na levering van de producten door Barf Express  ter kennis van Barf Express te worden gebracht, waarna alle rechten van de wederpartij jegens Barf Express vervallen.

TOEPASSELIJK RECHT
20.Alle geschillen met betrekking tot de door Barf Express gesloten overeenkomsten worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement Oost Vlaanderen. Op alle met Barf Express gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing.